در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...

تعرفه آگهی ها | سایت ماه عروس

8 ستاره

150,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 21

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 20

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 99

اولویت آگهی در موتور جستجو : اول

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه

امکان قرار دادن لینک در آگهی

7 ستاره

100,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 16

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 14

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 90

اولویت آگهی در موتور جستجو : دوم

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه

امکان قرار دادن لینک در آگهی

6 ستاره

75,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 13

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 12

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 80

اولویت آگهی در موتور جستجو : سوم

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه

امکان قرار دادن لینک در آگهی

5 ستاره

55,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 10

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 9

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 70

اولویت آگهی در موتور جستجو : چهارم

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه

امکان قرار دادن لینک در آگهی

4 ستاره

45,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 8

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 8

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 60

اولویت آگهی در موتور جستجو : پنجم

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه

امکان قرار دادن لینک در آگهی

3 ستاره

35,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 6

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 7

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 50

اولویت آگهی در موتور جستجو : ششم

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه

امکان قرار دادن لینک در آگهی

2 ستاره

25,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 4

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 6

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 40

اولویت آگهی در موتور جستجو : هفتم

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه

امکان قرار دادن لینک در آگهی

1 ستاره

15,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 5

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 30

اولویت آگهی در موتور جستجو : هشتم

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه

امکان قرار دادن لینک در آگهی

آگهی متنی

10,000تومان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 0

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 3

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 0

اولویت آگهی در موتور جستجو : تصادفی

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه

امکان قرار دادن لینک در آگهی

آگهی رایگان

رایگان

تعداد روزهای ویژه بودن آگهی : 36 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای آگهی : 3

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی : 3

تعداد دفعات بروز رسانی آگهی : 99

اولویت آگهی در موتور جستجو : نهم

قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه

امکان قرار دادن لینک در آگهی

ثبت آگهی رایگان